نقطه ماشه ای فوقانی در عضله  rectus abdominis در هر سمت میتواند باعث ارجاع درد دوطرفه به ناحیه  میان پشتی گردد که  بیمار توصیف میکند که درد بصورت افقی در دو طرف پشت در ناحیه توراکولومبر حرکت میکند. پایین ترین نقطه ماشه ای در این عضله باعث ارجاع درد به ناحیه ساکروایلیاک و پایین کمربصورت  دوطرفه میگردد.

1121212

این نقاط ماشه ای میتواند در اثر بیماری احشایی ضربه مستقیم استرس هیجانی پوسچر ضعیف  یا ورزش زیاد ایجاد گردد تروما مثل جراحی ناحیه  یا تصادف رانندگی .

121212

درد ارجاعی پایین توراسیک میتواند بوسیله عضلات پشت مثل latissimus dorsi, serratus posterior inferior, illiostalis thoracis, multifidi, intercoastals and insterspinales ایجاد گردد. درد های پایین کمر ساکروم و گلوتئال  میتواند  از عضلاتی مثل quadratus lumborum, gluteul muscles, piriformis and hamstrings  iliopsoas  ایجاد گردد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →