-تمرینی است ساده و با کش یا حتی یک قطعه پارچه انجام می شود. -در همه حال می توان به انجام آن مبادرت ورزید. -بخش مهمی از زیبایی ران ها مربوط به بخش خارجی آن است که این تمرین برای این هدف طراحی شده است . -موجب آب شدن چربی ها و سلولیت در خارج ران ها می شود. – زیبایی ران ها را بدنبال دار. -موجب سفت شدن بخش خارجی ران ها شده.

تکنیک انجام حرکت1856035471-takmehr_ir

به پشت دازبکشید و پاها را مانند شکل بلند کنید و در کنار هم قرار دهید. البته قبل از بلند کردن پاها یک تیوپ یا باند کشی را از کف هر دو پا عبور داده و دو سر آن را با دست ها بگیرید.

کش کمی در حال کشیده قرار دارد. حال پاها را تا جایی که می توانید از هم باز کنید و نگذارید انتهای کش ها بالا بروند. ۱۰ ثانیه توقف و سپس به موقعیت اول برگردید.

765617880-takmehr_ir

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران