مقالات منتشر شده در ژورنال

1- A. R. Reyhani Yassavoli, Z. Bayat and A. Sadegian. “Comparisons of different antibiotics effect on the Acinetobacter baumannii by minimum inhibit concentration (MIC) method” Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, J. Chem. Pharm. Res., 2011, 3(4): 576-578 (PDF)

 

2- Bayat, Z., and AR Reyhani Yassavoli. “The structure—bioresponse relationships studies of nucleoside derivatives conjugated with the 1-adamantane   moiety.” Russian Journal of Physical Chemistry A 86, no. 2 (2012): 210-214.(PDF)

3- ا. ر. ریحانی یساولی، د. مهدی برزی، غ. فعال، ش. آقائی. “چگونگی کاربرد تست های غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1386، 50(95):67-70  (PDF)

4- س. م. مظلومی، ا. ر. ریحانی یساولی. “نتایج درمان جراحی شکستگی باز استخوان درشت نی با میله داخل کانال از نوع بدون تراش” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1383، 47(85):319-323 (PDF)

5- ج. امینی، س. م. مظلومی، ا. ر. ریحانی. “بررسی نتایج درمان جراحی لامینکتومی در 14 بیمار مبتلا به تنگی کانال نخاع کمری” مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1382، 5:21-24 (PDF)