پزشک از رادیوگرافی برای کمک به تشخیص آرتروز گردن بیماری کمک میگیرد.

کم شدن فاصله بین مهره ای وجود استئوفیت در کناره های مهر ها به خصوص در قسمت قدامی آن وجود اسکلروز و استئوفیت در مفصلهای بین مهره ای و گاه نیمه در رفتگی آنها دیده می شود.

در رادیوگرافی مهره های گردنی استخوان های اضافه یا استئوفیت ها در لبه های مهره ها دیده میشوند. این تغییرات در مفاصل پشتی بین مهره ( فاست Facet) هم دیده میشود.

شدت نشانه های بالینی بستگی به میزان تغییرات استخوانی مشهود در نشانه های بالینی ندارد و گاه علی رغم وجود تغییرات پیشرفته استخوانی بیمار هیچ گونه شکایتی ندارد و برعکس.

بیماری آرتریت روماتوئید بیش از هر جای دیگر در ستون فقرات مهره های Upper Cervical را هدف قرار می دهد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →