Existing Post Image

افزایش گودی کمر یا لوردوز معلول ضعف عضلات ستون مهره و شکم است و این ضعف میتواند فرد را مستعد به کمردرد کند. پس در بسیاری موارد لوردوز و کمردرد همراه هم دیده میشوند. بهترین راه برطرف کردن لوردوز انجام نرمش های طبی است که هدف آنها تقویت عضلات کمر و شکم میباشد. این نرمش ها باید از مقادیر کم شروع شده و بطور مستمر ادامه یافته و مدت و شدت انجام آنها بتدریج افزایش یابد. چند ماه انجام دادن این نرمش ها میتواند تا حدود زیادی گودی کمر را از بین ببرد.

گودی کمر و شانه های افتاده و آویزان و خم شدن سر به جلو قد انسان را کوتاه تر نشان میدهد و مسلما صاف و مستقیم ایستادن میتواند فرد را بلندقدتر کند. با انجام مرتب نرمش ها و بهبود لوردوز میتوان انتظار داشت قد فرد چند سانتیمتر بلندتر شود. البته فقط چند سانتیمتر. مقدار افزایش قد با رفع گودی کمر، متناسب است با شدت لوردوزی که فرد قبل از شروع نرمش ها داشته است. مسلما نرمش های ذکر شده هم شامل نرمش های کششی و هم تقویتی هستند که باید هر دو آنها انجام شوند. نرمش های کششی به این معنا نیستند که قد فرد را کشش میدهند بلکه هدف از انجام آنها اقزایش قابلیت انعطاف مفاصل است. بخصوص افزایش قابلیت انعطاف مفصل ران میتواند موجب اصلاح چرخش لگن شده و این امر میتواند تا حدود زیادی به اصلاح لوردوز کمک کند.

عامل دیگری که در گودی کمر موثر است عادت فرد به بد ایستادن است. حتی با تقویت عضلات کمر و شکم بیمار باید تا مدت ها بطور ارادی و مرتبا در طول روز چه در حین ایستادن و چه در حال راه رفتن به خود تذکر دهد که درست بایستد. بتدریج و بعد از چند ماه فرد یاد خواهد گرفت که بدون فکر کردن و بطور غیر ارادی در وضعیت درست بایستد.

برای ورزش گودی کمر کلیک کنید

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →