در گذشته دیسک بین مهره ای و تغیییرات مرضی آن را مهمترین عامل پیدایش کمر درد می دانستند، ولی این ضایعات شایعترین و مهمترین علل کمردرد نبوده و عوامل دیگر به خصوص تغییرات دژنراتیو مفاصل مهره ای هم در پیدایش کمردرد مؤثرند.

عضلات اطراف ستون مهره ای در نگهداری آن در وضعیت قائم نقش مهمی دارند و ضعف این عضلات یکی از دلایل مهم درد کمر می باشد.

در هنگام تولد یک کیفوز سرتاسری از گردن تا ساکروم وجود دارد. به تدریج که کودک قادر به نگه داشتن سر می شود تقعر طبیعی گردن به وجود می آید و با نشستن طفل تحدب طبیعی ستون مهره ای پشتی آشکار می شود و بالاخره با ایستادن تقعر طبیعی کمر پیدا می شود.

در بین جانداران فقط انسان است که به علت ایستادن دارای لوردوز کمر می باشد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →