رباطهای طولی قدامی و خلفی (Anterior and Posterior Longitudinal Ligaments) رباطهای فوق خاری (Supraspinal Ligaments) و بین خاری (Interspinal Ligaments) هم به ثبات و پایداری ستون فقرات کمک می کنند.

نخاع شوکی در مقابل اولین مهره کمری خاتمه می یابد و مجرای نخاعی در پایین این قسمت به وسیله ریشه های اعصاب کمری و خاجی پر شده است که ریشه های دم اسبی نامیده می شوند. پرده های مغزی که اطراف نخاع را می پوشانند تا اولین و یا دومین مهره خاجی ادامه می یابند. ریشه های اعصاب دم اسب به تدریج از مجاری بین مهره ای (Intervertebral foamen) خارج می گردند.

گرچه شبکه عصبی وسیعی در اطراف ستون فقرات قرار دارد ولی دلیل خاصی بر این که این قسمتها عامل به وجود آورنده کمردرد هستند مشخص نشده است.

 تغییرات مرضی قسمتهای مختلف ستون فقرات ممکن است باعث کمردرد گردند. تزریق در قسمتهای مختلف ستون فقرات و پیدایش درد در آنها مؤید این نظریه است.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →