هرچند که عوامل زیادی در ایجاد بیماری  اسپاینا بیفیداممکن است مؤثر باشند ، اما علت اصلی آن هنوز ناشناخته است .

·  ناهنجاری ایجاد کننده مهره شکاف دار، در روزبیست و ششم پس از لقاح رخ می دهد .

·   ارتباط آشکار و تنگاتنگی میان کمبود فولیک اسید و ایجاد نقائص لوله عصبی وجود دارد

·   مطالعات فراوان دخالت عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاداین بیماری را نشان می دهند .

·   یک علت ویروسی نیز برای  اسپاینا بیفیداتصور می شود ، زیرا میزان قابل مشاهده این بیماری ، در نوزادان مبتلای به دنیا آمده در فصول سرد سال بیشتر است .

 اسپاینا بیفیدا اغلب با هیدروسفالی همراه است . اگرچه هیدروسفالی و سایر نقائصی که با  اسپاینا بیفیداهمراه اند ممکن است به عقب ماندگی ذهنی منجر شوند ، اما خود  اسپاینا بیفیدابه تنهایی نمی تواند منجر به کم هوشی شود . هشتاد درصد از مبتلایان دارای هوش طبیعی اند .

جراحی اسپینا بیفیدا(مهره شکاف دار)

اندک زمانی بعد از تولد ، عمل جراحی به منظور بستن شکاف موجود در منطقه پشت ، انجام می پذیرد .

در صورتی که هیدروسفالی هم وجود داشته باشد ، دومین عمل جراحی نیز که با گذاشتن شنت(shent ) جهت تخلیه مایع مغزی نخاعی است ، انجام می شود .

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →