post_image

•یافته هامعمولاًشروع تدریجی وآهسته دارند .
•اولین علامت معمولاً خشکی مفصل است که حدود 20 دقیقه یاکمتر طول میکشد .
•به تدریج درد درحرکات مفصلی ایجاد میگرددکه با استفاده ازمفصل تشدید وبا استراحت بهبود می یابد
•اگرعلائم دردست باشد درد یافته غالب است . اگردرزانوآرتروزرخ دهد تورم،درد وناپایداری زانو بارزاست . اگردرمفصل نباشددرد موضعی بارزاست .
•آرتروزستون مهره که شایع هم هست سبب خشکی ستون فقرات و درد ناشی ازتحت فشار قرارگرفتن اعصاب نخاعی میگردد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →