علت شکستگی کوندیل (لقمه) خارجی استخوان بازو

این شکستگی مخصوص بچه هاست و معمولاً در اثر زمین خوردن کودک در حالی که دست خود را حایل بدن قرار داده است به وجود می آید. شکستگی کوندیل خارجی استخوان بازو که در حقیقت یک نوع شکستگی صفحه رشد است با انقباض عضلات اکستانسور و سوپیناتور ساعد تغییر مکان پیدا می کند. این شکستگی گاه با در رفتگی آرنج همراه است.

نشانه ها و علایم شکستگی کوندیل خارجی استخوان بازو

در مشاهده، آرنج به خصوص سطح خارجی آن متورم است.

در لمس سطح خارجی آرنج دردناک و گاه کریپتاسیون لمس می شود.

حرکات آرنج فوق العاده دردناک و محدود است.

رادیوگرافی، آرنج نوع شکستگی و میزان تغییر مکان را نشان می دهد. در موارد مشکوک رادیوگرافی آرنج طرف دیگر برای مقایسه ضروری است.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →