گاه هیپراکستانسیون زانو باعث پاره شدن رباط متقاطع قدامی و یا کنده شدن خار قدامی استخوان درشت نی می شود.

نشانه های بالینی شکستگی خارهای استخوان درشت نی

درد و تورم زانو و وجود خون در آن از علایم بارز این شکستگی است. حرکات زانو، محدود و دردناک است. رادیوگرافی به تشخیص شکستگی و مقدار جابجایی کمک می کند. شکستگی ممکن است بدون جابجایی بوده و یا جابجا شده باشد.

درمان شکستگی خارهای استخوان درشت نی

در مواردی که جابجایی کم باشد، بی حرکت کردن زانو به مدت 4 تا 6 هفته در حالت اکستانسیون کافی است و در مواردی که شکستگی با جابجایی همراه باشد، جا انداختن آن اکثراً با راست کردن زانو امکان پذیر است. در مواردی این کار امکان نداشته باشد، ثابت کردن شکستگی با عمل جراحی ضروری است. بعد از جا انداختن و یا ثابت کردن یا عمل جراحی، بی حرکت کردن زانو به مدت 4 هفته ضروری است.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →