Existing Post Image

وقتی اندام فوقانی فردی بدنبال تصادف از شش ناحیه شکسته میشود انتظار اینکه اندام درست و قشنگ از نظر ظاهر و باطن مانند دست دیگر شود غیر واقعی است. در این موارد پزشک معالج حداکثر تلاش خود را انجام میدهد تا در درجه اول کارآیی اندام به حد قبل از شکستگی نزدیک شود. شکل استخوان و اندام در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

در اندام فوقانی کارکرد، اهمیت بسیار بیشتری از ظاهر دارد و در بعضی موارد پزشک برای بهبود کارکرد اندام ممکن است مجبور شود از مسائل زیبایی چشم پوشی کند.

اگر ظاهر اندام فوقانی در نگاه کردن مشکلی را نشان نمیدهد و تغییراتی که ذکر شده فقط در رادیوگرافی دیده میشود نیازی به تصحیح جابجایی وجود ندارد. در این موارد پزشک معالج بیشتر پیگیر جوش خوردن شکستگی و بدست آوردن دامنه حرکتی مفاصل و ظاهر مناسبی برای اندام است و اینکه در تصویر رادیولوژی استخوان ها دقیقا روی هم نباشند اهمیت زیادی ندارد ( البته در صورتیکه شرایط قبلی بدست آمده باشد).

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →