اپی کوندیل داخلی بازو در حدود 9 سالگی استخوانی می شود و در حدود 16 سالگی صفحه رشد آن بسته می شود. شکستگی اپی کوندیل داخلی بین 9 تا 16 سالگی دیده می شود.

علت شکستگی اپی کوندیل داخلی استخوان بازو

شکستگی بیشتر به علت زمین خوردن در حالی که دست حایل بدن قرار دارد به وجود می آید. انقباض عضلات فلکسور و پروناتور ساعد که به اپی کندیل داخلی می چسبند، باعث جابجایی شکستگی می شود. این شکستگی ممکن است با در رفتگی همراه باشد و تکه شکسته در درون مفصل گیر کند.

نشانه ها و علائم شکستگی اپی کوندیل داخلی استخوان بازو

در مشاهده؛ تورم آرنج و در صورت دررفتگی مفصل تغییر شکل آن مشهود است.

در لمس، کناره داخلی انتهای پایینی بازو دردناک است.

حرکات ارنج، فوق العاده محدود و دردناک است.

رادیوگرافی به تشخیص شکستگی و میزان جابجایی کمک می کند.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →