Existing Post Image

بعد از هر شکستگی در ناحیه آرنج، چه آن شکستگی با بیحرکتی و گچ گیری درمان شده و چه برای درمان آن ازعمل شکستگی آرنج استفاده شود در پایان مدت درمان، آرنج دچار محدودیت حرکتی میشود. به بیان ساده تر نمیتواند کاملا خم یا کاملا باز شود. بنابراین در پایان دوره درمانی پزشک معالج از روش هایی استفاده میکند تا به توسط آنها حرکات آرنج به حالت قبل از شکستگی برگردد.

بسته به شدت شکستگی و نوع درمان و سن بیمار و … حرکات آرنج ممکن است کاملا طبیعی شود و یا ممکن است قدری محدودیت حرکت تا آخر عمر برای بیمار باقی بماند. مهمترین اقدام برای بهبود حرکت آرنج حرکت دادن آن است. این حرکات دو گونه است.

1- بیمار آرنج خود را شل نگه میدارد و درمانگر آرنج او را خم و راست میکند. به این کار حرکت پاسیو میگویند.

2- بیمار با اراده خود آرنج را خم و راست میکند. این حرکات را اکتیو مینامند.

3- ممکن است از ترکیبی از این دو نوع حرکت استفاده شود. نوع حرکات مورد نیاز توسط پزشک معالج مشخص میشود. حرکات پاسیو توسط فیزیوتراپ انجام شده و حرکات اکتیو توسط وی آموزش داده شده تا بوسیله خود بیمار انجام شود.

بعد از هر شکستگی ناحیه آرنج ممکن است استخوان اضافه در محل تشکیل شود و پزشک معالج با انجام اقدامات خاصی میتواند احتمال بروز آنها را کاهش دهد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →