post_image

 

پارگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست در سطح کفی انگشت یکی از آسیب های مهم این ناحیه است. ترمیم این آسیب ها نیاز به عمل جراحی دارد ولی این اعمال جراحی مشکل بوده و میتواند با عوارض زیادی همراه باشند.

دوختن پارگی این تاندون ها در ناحیه انگشت نیاز به دقت و ظرافت خاصی دارد تا بعد از بهبود، تاندون برجسته نشده و در حین حرکت به جایی گیر نکند. این گیر کردن میتواند موجب محدودیت حرکت انگشت شود. بعد از ترمیم این تاندون ها، پزشک جراح به بیمار آموزش میدهد که چگونه چند روز بعد از جراحی انگشت آسیب دیده را حرکت دهد تا هم تاندون مجددا پاره نشود و هم محل ترمیم به بافت های اطراف نچسبد چون اگر این چسبندگی ایجاد شود میتواند موجب محدودیت حرکتی انگشت گردد.

در بسیار موارد همراه با آسیب تاندون فلکسور در انگشت، عصب انگشت هم پاره شده است که نیاز به ترمیم دارد. در ناحیه انگشت عصب فقط کارکرد حسی دارد. بعد از ترمیم عصب حس انگشت بعد از حدود 3-2 ماه بهتر میشود. البته ممکن است هیچگاه به حد قبل از آسیب برنگردد.

عدم توانایی در خم کردن انگشت دست بعد از گذشت دو ماه از جراحی پارگی تاندون فلکسور میتواند به علت چسبندگی تاندون به بافت های اطراف و یا به علت پارگی مجدد آن بوجود آید. برای برطرف کردن این مشکلات ممکن است نیاز به عمل جراحی مجدد وجود داشته باشد.

باز شدن زخم میتواند به علت عفونت در محل زخم ایحاد شود. در صورتیکه این تغییر شکل کم باشد معمولا با گذشت زمان کمتر هم خواهد شد ولی در صورت تغییر شکل زیاد در محل ترمیم زخم بطوریکه بر روی حرکات انگشت تاثیر بگذارد نیاز به عمل جراحی وجود خواهد داشت.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →