بیماری تنگی کانال نخاعی بیشتر در فقرات لومبار و به میزان بسیار کمتری در فقرات سرویکال و توراسیک گزارش شده است. درگیری می تواند در یک یا چند سطح از فقرات اتفاق بیفتد.

علل تنگی کانال نخاع

علل اصلی بیماری را به سه دسته عمده می توان تقسیم بندی کرد.

1-      علل مادرزادی مثل آکندروپلازی، فرم مادرزادی اسپوندیلولیستزی و موارد ایدیوپاتیک

2-      علل دژنراتیو و التهابی مثل استئوآرتریت، آرتریت التهابی، کیفوز، اسکولیوز، فرم دژنراتیو اسپوندیلولیستزی.

3-      علل متابولیک مثل بیماری پاژه و مسمومیت با فلوئور (Fluorosis)

گیر کردن ریشه عصبی می تواند در ناحیه مرکز کانال نخاعی در قسمت لترال کانال نخاعی، فورامن محل خروج عصب یا خراج از کانال نخاعی باشد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →