با دستگاه جدیدی که 200 برابر قدرتمندتر از تحریک کننده های نخاعی رایج است، می توان به درمان کمر درد پرداخت و بدون جراحی، فرد را از کمردردهای وحشتناک نجات دهد.

این دستگاه که Nevro نام دارد پالس های الکتریکی را با فرکانس بالا به نخاع می فرستد. براین اساس محققان می گویند این دستگاه می تواند شیوه های درمان کمر درد های شدید را متحول کند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته این دستگاه 200 برابر قدرتمند تر از محرک های نخاعی کنونی است که از یک پالس الکتریکی برای درمان کمر درد و از بین بردن درد استفاده می کنند و علاوه برآنکه از جراحی بسیار کم تهاجمی تر است هزینه پایین تری نیز دارد.

 post_image

برای نخستین بار در جهان، گروهی از پزشکان بیمارستان گای و سنت توماس در لندن، محرک های نخاعی Nevro را در بدن یکصد بیمار کاشتند که به شدت برای کاهش کمردرد های خود نیازمند جراحی بودند.

عدنان الکسی مجری این تحقیقات گفت: این نسخه جدید فرکانس بالا بسیار بهتر از شیوه های پیشین عمل می کند و هیچ حالت سوزن سوزن شدن برای فرد ایجاد نمی کند

پژوهشگران‎‎ هلندی نیز‎‎ بـرای درمـان کمر درد روش‎ های جدیدی یافته‎‎ اند کـه بـا وجود کمر درد می‎ توان‎ کار کرد طوریکه‎ درد به‎ بدن‎ آسیب‎ نمی‎ زند. بـه‎‎ گـزارش‎ پـایگــاه خبــری وب‎ ام‎ دی در اینترنت‎, بر اساس‎ روش‎ دانشمنـدان‎ هـلنـدی افراد مبتلا به‎‎‎ کمردرد در هفته دو جلسه یک‎ ساعته‎ ورزش‎ می‎‎ کنند و تمرینات‎ ورزشی آنان‎ شامل‎ بلند کردن‎ کیف‎ دستی و اشیایی ماننـد آن‎ است‎. براساس‎ توصیه‎‎ این‎‎ متخصصان اشیایی که برای تمرین‎ های ورزشی در نظر گرفته‎ می شوند هر جلسه‎‎ سنگین‎ تر از جلسه قبل‎ خواهند بـود و همه‎ حرکات‎ بدون‎‎‎ درنظر گرفتن دردآور بـودن آنها اجرا می‎ شود. بر اساس‎ تحقیق‎ پـژوهـشگـران‎, افـرادی‎ کـه‎ استراحت‎ مطلق‎ دارند پس‎ از سه‎‎‎ ماه به کـار خود باز می‎ گردند اماافرادی‎ که‎‎ با برنامه جدیـد درمـان‎ می‎ شوند پس‎ از دو ماه‎ سرکار خود حاضر خواهند شد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →