post_image

– اهمیت موضوع:
کمردرد مزمن بسیار شایع بوده موجب درد، به هم خوردن عملکرد طبیعی، اختلال در فعالیتهای روزانه و کاهش تحمل عضلانی می شود. تمرینات ثبات دهنده در بهبود وضعیت بیمار موثر است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بردرد، تحمل عضلانی و ناتوانی عملکردی آنها بود.

2-توضیح مهمترین یافته های طرح به زبان غیر تخصصی:
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 30 بیمار مرد و زن 45-18 ساله مشکوک به بیماری به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه یک، تنها تمرینات معمول و گروه دوم تمرینات معمول را همراه تمرینات ثبات دهنده به مدت 8 هفته انجام دادند. متغیرهای مورد مطالعه شامل تحمل عضلات فلکسور، اکستانسور، فلکسورهای جانبی راست و چپ، درد، ناتوانی عملکردی و دامنه حرکتی بود که قبل و پس از درمان اندازه گیری شد. تحمل عضلانی و دامنه فلکسیون در هر دو گروه افزایش یافت، ولی در گروهی که تمرینات ثبات دهنده انجام میدادند این افزایش بیشتر بود. کاهش درد و افزایش توانایی در هر دو گروه اتفاق افتاد اما تغییرات فوق در گروه تمرینات ثبات دهنده بیشتر بود.

3-پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
آموزش فیزیوتراپیستها و مشاغل مرتبط در مورد تفاوت اثر تمرین های ثبات دهنده نسبت به تمرین های معمول و همچنین روش صحیح تمرین برای بکار گیری عضلات ثبات دهنده ستون مهره ها.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران